Цитиране на съдържание

Цитирането на текстовото съдържание на home-design.bg е разрешено само при условие, че е поместена реферeнтна връзка (линк) към сайта home-design.bg или към някоя от страниците му, без добавени nofolow, ugc или други релативни атрибути.

Вграждането или хотлинкването на графичния (снимков) материал не е позволено, тъй като лицензите на снимковия материал са персонални и преотстъпването им на трети лица не се счита за легална употреба по смисъла на авторското право, за което евентуално ще бъдете преследвани.

Пример за цитиране на текстов материал от страниците на home-desing.bg

"...Понятието интериорен дизайн се определя като професионална и цялостна практика за създаване на вътрешна среда, която адресира, защитава и отговаря на човешките потребности. Това е изкуството, науката и бизнес планирането на креативно, техническо, устойчиво и функционално..."
Източник: home-design.bg

Източник: <a href="https://home-design.bg/" title="home-design.bg">home-design.bg</a>