Общи условия

Общи условия за ползване

Настоящите общи условия уреждат условията за ползване на home-design.bg, наричан по-долу за краткост “уебсайта”.

Уебсайтa се управлява от Дарая-83 ЕООД, ЕИК 202223395 със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, ул. Антон Иванов 36, email: контакт, наричано по-долу за краткост “Оператор”. Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не e съгласen със същите, следва да се въздържа от ползване на Уебсайта.

1. Интелектуална собственост

1.1. Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се Упражняват от Оператора. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.

1.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

1.3. Текстовите материали (статии) могат да бъдат използвани единствено чрез изричното споменаване на източника с линк към него без “nofollow” и “noreferrer” атрибути.

1.4. Всички графични изображения в статиите са защитени с лиценз и ползването им е възможно единствено с изричното съгласие на Оператора.

2. Ограничаване на отговорността

2.1. Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Оператора няма претенции, обещания или гаранции относно точността и пълнотата на съдържанието на сайта и изрично се отказва от отговорност свързана с грешки и пропуски в съдържанието му. Ако в статиите поместени на страниците на home-design.bg откриете препоръки или съвети, то следването им е на ваша отговорност, като Оператора изрично се отказва от отговорност от евентуални щети произлезли пряко или косвено от тях. Във връзка с това Операторът не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия. Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.

2.2. Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

2.3. Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.

2.4. Оператора не гарантира постоянната и непрекъсната функционалност на уебсайта, предлаганите услуги и техническото обезпечение.

2.5. Оператора не отговаря за съдържанието на страници, съдържащи препратки към home-design.bg.

3. Регистрация на потребители

3.1. Към момента Оператора не предоставя възможността на потребителите да извършват регистрация и да създават профили, което да им позволи достъп до по-специално съсдържание.

3.2. Ако въпреки това, поради пропуск в сигурността на системата, такива профили бъдат създадени, то те се считат за недоброжелателни и ще бъдат изтривани своевременно, както и съдържанието, което са генерирали. Оператора не носи отговорност от такъв вид злонамерени действия и от преки или косвени последствия.

4. Други

4.1. Операторът запазва правото си да изменя настоящите общи условия, като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.

4.2. За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Тези общи условия са изготвени с помощта на obshti-uslovia.com

Произволни статии